פטור ממס


1 דקות קריאה

סעיף 9(5) לפקודה מקנה פטור ממס עבור הכנסות של אחד מהיחידים הבאים:

 

 • עיוור
 • נכה בשיעור של 100%
 • נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד
 • נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור העולה על 89% לפי חישוב מיוחד

 
הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

 

הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.
התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה 
מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד.


יודגש, כי מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל - 184 יום לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסותיו.


יחיד אשר שיעור נכותו נקבע ל- ‎100% נכות לצמיתות או 90% לפי חישוב מיוחד או עיוורים ללא הגבלת אחוז נכות לרבות ליקוי ראייה חמור - על פי אחד החוקים הבאים:

 

 • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט - 1959 (נוסח משולב)
 • חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז - 1957
 • חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל - 1970
 • פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח 
  הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995
 • חוק שירותי הסעד (תעודת עיוור)  


זכאים לפטור ממס בהתבסס על ההחלטה על פי חוקים אלו.

 

לקבלת אישור מפקיד השומה על פטור זה ממס יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריך את  טופס 169א- "בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים", בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת העיוור.

 

יחיד שאינו עיוור כאמור או שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים המנויים בסעיף הקודם או שנקבע לו לפיהם אחוז הנמוך מ- 90% בחישוב מיוחד, ועבר אירוע רפואי כלשהו - רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

המידע שלהלן נועד להקל עליך ולהנחותך בהפניית בקשה למס הכנסה לצורך ועדה רפואית

 

כדי לקבל זימון לוועדה רפואית כאמור, יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:

 •  169א- "בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים".
 • טופס הבקשה לוועדה רפואית (169א). עליך למלא את הטופס במלואו ולציין במפורש מהם המחלות והליקויים מהם הינך סובל/ת או סבלת בעבר.
 • טופס ויתור סודיות (169ב).
 • שובר  אגרה ששולמה למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק. (ניתן להשיג את השובר במשרדי השומה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי).
 • בנוסף יש חובה לצרף את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שיש בידך המתייחסים למחלה/ות.

  

שים לב!

המוסד לביטוח לאומי איננו מקבל בקשות לזימון לוועדה רפואית לצרכי מס הכנסה - ללא טופסי ההפניה מרשות המסים.

 

אם הייתה לך תביעה קודמת וברצונך להגיש בקשה נוספת או שמצב המחלה הוחמר, יש להגיש את הבקשה במשרד פקיד השומה באיזור מגוריך, וזאת על מנת שניתן יהיה להעביר לוועדה הרפואית את כל החומר המצוי ברשותנו.


כל החומר שהוגש מועבר למוסד לביטוח לאומי להמשך הטיפול. העתק המכתב המופנה לביטוח הלאומי ישלח אליך.


אם ברצונך לברר פרטים על הפנייה לאחר העברת המסמכים למוסד לביטוח לאומי, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי המטפל בבקשה או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי בטלפון 6050*.


למפגש עם הוועדה הרפואית יש להצטייד בתעודת זהות.


יודגש, כי הליקויים לגביהם ייקבעו אחוזי נכותך יהיו בגין ליקויים רפואיים בלבד ולא תפקודיים.
הודעה על החלטת הוועדה תשלח אליך מהמוסד לביטוח לאומי.


לאחר מכן פקיד השומה יעביר את החלטתו לגבי זכאותך לפטור ממס על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, בצירוף העתק פרוטוקול הוועדה הרפואית.


מטעמי סודיות, לא ניתן למסור מידע על החלטות הוועדה הרפואית בטלפון. 

לקוח/ה המעוניינ/ת לערער על החלטת הוועדה בדרג ראשון, על פי התקנות לקביעת אחוזי נכות וכו' ,
חייב/ת:

 • לשלוח תוך 45 יום מהיום בו התקבלה החלטת הוועדה הרפואית, מכתב ערר מנומק בצירוף האסמכתאות הרפואיות הרלוונטיות לערעור
 • לבקש מפקיד השומה שובר תשלום עבור ועדה רפואית לעררים, אותו יש להעביר לאחר התשלום למשרד השומה.


לתשומת לבך, ניתן לבקש מהוועדה לעררים לדון גם בליקויים רפואיים שלא הועלו בפני הוועדה בדרג ראשון.

לידיעתך, ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית לתקופה של שש שנים לא כולל השנה השוטפת רק עבור נכות שהוכרה בהתאם לאחוזים הנדרשים על פי החוק, לתקופה כוללת העולה על 184 יום. בשנת 2018 ניתן להגיש 

בקשות להחזרי מס בגין נכות משנת 2012 ואילך.

 

להלן תקרות ההכנסה הפטורות בשש השנים האחרונות:

 

שנת מסתקרת הכנסה מיגיעה אישית
בש"ח  (1)
תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית 
בש"ח (2)
תקרת הכנסה לריבית בגין נזקי גוף
בש"ח  (3)
2012594,00071,180254,040
2013602,40072,240257,640
2014614,40073,680

262,560

2015614,40073,560262,320
2016608,40072,960300,000
2017606,00072,720299,040
2018608,40072,960300,000

 

(1) תקרת הכנסה מיגיעה אישית לנכה או עיוור שתקופת נכותו עולה על 365 יום.
(2) תקרת הכנסה לנכה כאמור או עיוור שתקופת נכותו בין 185-365 יום או שהכנסתו אינה מיגיעה אישית.
(3) תקרת הכנסה מריבית.

 

הערה: בהתאם לחוזר מס הכנסה מספר 7/2010 בנושא בקשה להחזר מס עקב פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, ניתן במקרים מסוימים המצויינים בחוזר לבחון הגשת בקשות להחזר מס גם לשנים שטרם שנת המס 2012. לבירורים ניתן לפנות למשרד השומה הקרוב לאיזור מגוריך.

 

יצוין כי על פי הוראת נציב מס הכנסה, במקרה בו הנכות התחילה לפני ה - 1/7/2003 יחולו כללי הסעיף 
במתכונתו הקודמת.

 

במידה ואת\ה עונים על הקריטריונים הנ"ל חשוב שתממשו את הזכויות הרפואיות המגיעות לכ\ן