תו חנייה לנכה


1 דקות קריאה

תג חנייה לנכה מיועד לבעלי מוגבלי ניידות להחנות את רכבם במקומות המיועדים לנכים בהתאם לתקנים הקבועים בחוק חניה לנכים.

 

בכדי לקבל תו חנייה לנכה יש למלא את הטופס "תו חנייה לנכה" ולהמציא את המסמכים הבאים:

1) צילום תעודת זהות וספח תעודת הזהות.

2) צילום רישיון רכב ורישיון נהיגה.

3) מסמכים רפואיים החתומים על ידי רופא מוסמך.

4) מכתב עם מספרי הרכב המבוקשים (ניתן לבקש עד 2 כלי רכב) וחתימתו של מבקש תו החנייה.

מוגבלי ניידות הזקוקים לרכב כאמצעי תנועה יצטרכו לצרף אישור ממשרד הבריאות, מוגבלי ניידות ללא רכב שדרגת נכותם מגיעה ל-60% זקוקים גם כן לאישור ממשרד הבריאות.

יחד עם אישור ממשרד הבריאות יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים ועדכניים המתייחסים לקושי בניידותם.

מוגבלי ניידות שנכותם הרפואית מגיעה לשיעור של 60% לפחות יצטרכו לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי.

להורדת טופס "בקשה לתג חנייה לנכה"

הנפקת תג חניה לנכה במקרים הבאים

עיוורים – יש לצרף בנוסף אישור ממשרד הרווחה.

נכי צה"ל – יש לצרף אישור ממשרד הביטחון

ניצולי שואה – יש לצרף אישור ממשרד האוצר

נפגעי פעולות איבה – יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי