תנאי קבלה


1 דקות קריאה

תנאי זכאות

כדי להיות זכאי לגמלת סיעוד, עליך לענות על חמשת תנאי הזכאות האלה:


באפשרותך להשתמש במחשבון לבדיקת זכאות לגמלת סיעוד

תנאי ראשון – גיל ותושבות

אתה תושב/ת ישראל והגעת לגיל הפרישה.


אם קיבלת מעמד של תושב ישראל רק לאחר שהגעת לגיל הפרישה, תוכל להיות זכאי לגמלת הסיעוד אם עלית לפי חוק השבות או אם קיבלת סל קליטה ממשרד הקליטה.

תנאי שני – הכנסות

הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם להכנסתך. סכום ההכנסה והשפעתו על גמלת הסיעוד משתנה בהתאם למצב המשפחתי שלך.


שים לב, אם שני בני הזוג סיעודיים, ההכנסה תחושב לפי מצב משפחתי של יחיד עבור כל אחד מבני הזוג.


מצב משפחתיסכום ההכנסהזכאות לגמלה
יחידעד 10,273 ש"חגמלה מלאה
יחידמ- 10,273 ש"ח עד 15,410 ש"ח 
גמלה מופחתת ב-50%
יחידמעל  15,410 ש"חאין זכאות לגמלה
זוגעד 15,410 ש"חגמלה מלאה
זוגמ- 15,410 ש"ח עד 23,114 ש"חגמלה מופחתת ב-50%
זוגמעל 23,114 ש"חאין זכאות לגמלה

 סכום ההכנסה מעודכן ל- 01.01.2019


למידע על ההכנסות שנלקחות בחשבון ושלא נלקחות בחשבון בבדיקת ההכנסות – לחץ כאן.

תנאי שלישי – אתה זקוק לעזרת הזולת במידה רבה

אתה זקוק לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום בתוך הבית (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכדומה), או שאתה זקוק להשגחה בביתך למען בטיחותך ובטיחות הסובבים אותך.


לצורך הבדיקה התפקודית, תגיע לביתך אחות שתבדוק את מצבך, למידע נוסף על הבדיקה בבית לחץ כאן.

תנאי רביעי – אתה שוהה בביתך או בדיור מוגן

לגמלת סיעוד זכאי מי ששוהה בביתו או בדיור מוגן.

אשפוז במוסד סיעודי

אם אתה מאושפז במוסד סיעודי תוכל להיות זכאי לגמלה רק אם אתה שוהה במחלקה לעצמאיים או לתשושים.


לא תהיה זכאי לגמלה אם אתה נמצא במחלקה סיעודית, מחלקה לתשושי נפש, בבית חולים גריאטרי, או במוסד בו רוב הוצאות האחזקה ממומנות על חשבון גוף ציבורי (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכדומה).


אם התחלת לקבל גמלת סיעוד ואתה מעוניין להתגורר בבית אבות, עליך למלא טופס אישור על מגורים במוסד ולשלוח אותו לסניף שלךכדי לבדוק את המשך זכאותך לגמלה. 

אשפוז בבית חולים

  • זכאי לגמלת סיעוד שמאושפז בבית חולים כללי - יוכל להמשיך ולקבל את הגמלה בבית החולים במהלך 30 הימים הראשונים לאשפוז בלבד.
  • אם אינך מקבל גמלת סיעוד, ואתה מאושפז בבית חולים או אמור להתאשפז בחודש הקרוב -  תוכל להגיש בקשה לגמלת סיעוד באופן מיידי. לבקשה יש לצרף אישור רפואי מבית החולים הנקרא: "סיכום ביניים". 

תנאי חמישי – אתה לא מקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי

אם אתה מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים (לנכה שנפגע בעבודה או לנכה כללי) מהביטוח הלאומי, או מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה, תצטרך לבחור בין הקצבה שאתה מקבל לבין גמלת הסיעוד. 


אם אתה מקבל את ההטבות הבאות ממשרד הביטחון, לא תוכל לקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי:

  • הטבה של עזרת הזולת מטעמים רפואיים
  • הטבה של ליווי

שים לב, אם אתה מקבל ממשרד הביטחון תוספת למימון צרכים מיוחדים, תוכל לקבל אותה ביחד עם גמלת הסיעוד מביטוח לאומי.